Structuurvisie

Structuurvisie

De Structuurvisie is hét integraal ruimtelijk plan waarin de gemeente haar ruimtelijke beleidsdoelen voor de toekomst formuleert en inzicht geeft in de wijze waarop zij deze tot uitvoering wil brengen. De Structuurvisie geeft richting aan ruimtelijke ontwikkeling en formuleert strategieën voor realisering.

Labels:

Een Structuurvisie biedt:

  • Een integrale visie voor de lange termijn met een uitwerking voor de korte termijn;
  • Een interactieve afweging van belangen;
  • Een afwegings- en inspiratiekader voor ruimtelijke beslissingen;
  • Een basis voor uitwerking in sectoraal beleid en juridisch-planologische kaders;
  • Een basis voor uitvoering van plannen en het verhalen van bovenplanse kosten.

Opzet van de Structuurvisie

De beoogde functie van een Structuurvisie kan van gemeente tot gemeente verschillen.
In alle gevallen zal bij de opstelling echter een viertal stappen doorlopen worden:

  1. Benoemen van ruimtelijke randvoorwaarden en het opstellen van een visie op hoofdlijnen voor de ontwikkeling op de lange termijn, zijnde het Ruimtelijk Casco (Wat is het speelveld?);
  2. Vaststellen van een ruimtelijk-functioneel programma voor de korte en middellange termijn (Wat hebben we nodig?);
  3. Ontwerpen van een ontwikkelingsplan voor de korte termijn (Waar plaatsen we het programma?);
  4. Beschrijven van een uitvoeringsplan voor de korte termijn (Hoe gaan we dit alles realiseren?). Omdat stap 1 wat betreft globaliteit, flexibiliteit en planperiode sterk verschilt van stap 2 t/m 4, splitsen wij doorgaans een Structuurvisie in twee delen: het Ruimtelijk Casco (stap 1) en het Projectenplan (stap 2 t/m 4).

Proces van de Structuurvisie

De Structuurvisie is per definitie een plan dat interactief met politiek en maatschappij tot stand komt. Het beleid is richtinggevend voor de toekomst van de gemeente en raakt iedere inwoner. Communicatie met alle betrokkenen is dus uitermate belangrijke. Wij werken met vormen die uiteen lopen van ‘traditionele’ inspraakbijeenkomsten tot inloopsessies, scenarioavonden of internetdiscussies. Zo ontstaat aan het eind van het traject rekenen een breed draagvlak. Daar komt bij dat het betrekken van inwoners en belangenpartijen (vooraan) in het proces tevens bijdraagt aan belangrijke kennisuitwisseling. Dit komt de inhoudelijke kwaliteit van de visie ten goede.

Structuurvisie als uitvoeringsinstrument

Eén van de belangrijkste doelen van de Wro en de daarin geïntegreerde Grondexploitatiewet is het vergroten van de uitvoerbaarheid van ruimtelijk beleid.
De Wro maakt dit mogelijk door enkele instrumenten ter beschikking te stellen die het eenvoudiger maken om locatie-eisen te stellen (bijvoorbeeld ten aanzien van woningbouwcategorieën en de kwaliteit van de openbare inrichting) en kostenverhaal te plegen. Structuurvisies kenmerken zich door de grote verscheidenheid aan publieke en private projecten. Regie hierover is noodzakelijk, maar complex. CroonenBuro5 is groot voorstander van het opstellen van uitvoeringsgerichte Structuurvisies. Wij hebben hiervoor een opzet uitgewerkt waarin de gemeentelijke organisatie nadrukkelijk wordt betrokken en de teams grondzaken en ruimtelijke ordening bijeen worden gebracht.