Wonen tussen de bollenvelden
project

Wonen tussen de bollenvelden

Dever-Zuid te Lisse: Stedenbouwkundig plan

Dever-Zuid is gelegen naast het bedrijventerrein Dever. De gemeente Lisse wil dit gebied ontwikkelen tot woningbouwlocatie en gaf CroonenBuro5 de opdracht om een stedenbouwkundige visie te formuleren. In deze visie zijn de stedenbouwkundig-ruimtelijke kaders voor de verdere planuitwerking van het plangebied vastgelegd om met name de herkenbaarheid en ruimtelijke kwaliteit voor Dever-Zuid te waarborgen. De focus ligt daarbij op het vastleggen van de kwaliteitseisen voor de woningen en de openbare ruimte. Het plan is daarmee een inspiratie- en richtinggevend kader voor toekomstige ontwikkelingen. 
Een belangrijk structurerende lijn in het stedenbouwkundig raamwerk is de zichtlijn met de historische bebouwing ‘Huys Dever’. De ‘stedelijke ontwikkelingen’ zoals bebouwing, wegen en parkeren dienen aan de oostzijde van deze lijn opgelost te worden. De zone west van de zichtlijn ‘Huys Dever’ biedt ruimte voor waterberging en groen. Deze zone dient gevrijwaard te blijven van ‘stedelijke ontwikkeling’. 

Stedenbouwkundig plan

Het stedenbouwkundige plan is een indicatieve verkaveling en biedt ruimte voor ca 100 woningen. De gehele wijk Dever-Zuid wordt ingericht als 30km-zone. Ten westen van het woongebied wordt voorzien in waterberging. Deze wordt gecombineerd met de ecologische verbindingszone die aan de westzijde van het woongebied ligt. De eilanden in de waterberging refereren naar het stukje restveen of het moeras dat eens aan de westzijde van de Lisserpoel aanwezig was. Zij dragen bij aan de belevingswaarde van het park en brengen de beleving van het moerasgebied zoals dat van oudsher grensde aan de oostzijde van het Kasteel Dever.
In aansluiting op het park is een speelplek ontworpen. Deze ligt op de kop van de weg die de toegang vormt tot Dever-Zuid, zodat er zicht op groen is wanneer men de wijk binnen komt. Een rand van blokhagen omringt de speelplek en brengt haar in verbinding met de groenplek die de koppeling maakt met het waterpark.