Slotjes Oosterhout
project

Slotjes Oosterhout

Ingetogen architectuur

Gerelateerde speerpunten:
Labels:

CroonenBuro5 heeft het stedenbouwkundig plan ontwikkeld en het architectonisch ontwerp van de woningen verzorgd. De herontwikkelingslocatie is tevens opgenomen in het bestemmingsplan 'Slotjes' dat CroonenBuro5 in opdracht van de gemeente Oosterhout heeft opgesteld.

Slotjes Midden is één van de eerste naoorlogse uitbreidingswijken van de gemeente Oosterhout en is onderdeel van een herstructureringsplan van de gemeente. Een deelgebied hiervan is het voormalige van der Made terrein. Dit gebied wordt aan de zuidzijde begrensd door het kanaal, oostelijk door het talud van de Tilburgseweg en noordelijke door een reeds bestaand flatgebouw uit de zestiger jaren. De aanwezige bebouwing op de locatie is gesloopt en het grondgebied wordt opnieuw verkaveld om ruimte te bieden aan een brede mix van woningtypes waaronder appartementen, gezinswoningen en woon-werkwoningen.

De Tilburgseweg is een belangrijke ontsluitingsweg naar het centrum. Parallel aan de Tilburgseweg worden de appartementen gesitueerd in een drietal bouwblokken. De massa’s geleiden de weg met tussen de gebouwen doorkijken naar het achterliggende van der Made terrein en het kanaal. Het is tevens een geluidsbuffer richting de grondgebonden woningen. De appartementenblokken zijn duidelijke herkenningspunten en markeren het begin en einde van het van der Made terrein. Onder de drie bouwblokken ligt een halfverdiepte parkeergarage voor de bewoners. De parkeerbak wordt aan het zicht onttrokken en het talud van de Tilburgseweg wordt een integraal onderdeel van de planvorming.

Aan de zuidzijde van het kanaal is een doorlopende groenzone gedacht die alle deelgebieden met elkaar verbindt en die ter plaatse van het van der Made terrein naar binnen wordt geleid om als overgangsruimte te functioneren tussen de appartementenblokken en de grondgebonden woningen. De groenzone wordt beëindigd in een centraal groen plein. 

De grondgebonden woningen zijn enerzijds gericht op de diverse randen zoals het kanaal of de laan en anderzijds zijn deze gericht op de interne kwaliteit van het centrale groene plein. De architectuur van het van der Made terrein is een reflectie van de gemeenschappelijke noemer van de wijk Slotjes-Midden. Een ingetogen architectuur die als belangrijkste functie heeft een duurzame samenhang tot stand te brengen.