Luik Airport Biersét (België)
project

Luik Airport Biersét (België)

Ontwikkelingsplan Vliegveld Biersét Luik

Gerelateerde pijlers:
Gerelateerde speerpunten:
Labels:

De opdracht omvatte het opstellen van een masterplan. Hierin zijn de economische en ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden van het vliegveld en omliggende bedrijventerreinen weergegeven voor de komende 20-30 jaar. Onderzocht is welke economische potenties aanwezig zijn voor de diverse bedrijfssoorten en hoe deze gefaseerd in ontwikkeling konden worden genomen.
Voorafgaand aan de ontwerpfase werd een zorgvuldige diagnose gesteld van de locatie en de context. Dit gebeurde economisch, ruimtelijk en functioneel.
Het Masterplan voor het vliegveld en de gebonden bedrijvigheid leverde een bijdrage aan de herstructurering van de omliggende dorpen door in te spelen op bestaande structuur.

Masterplan

Het Masterplan bestond uit de volgende thema’s:

  • kennisinbreng van de functionele randvoorwaarden voor planvorming bij vliegvelden en luchtvaartgebonden infrastructuur, militaire randvoorwaarden;
  • visie op landschappelijke inpassing van een zeer grootschalige niet te doorsnijden functie; 
  • opstellen waterplan en dit inzetten als ontwerpmiddel;
  • toevoegen van ontwerpmiddelen die de betekenis van de functie verder benadrukken, landschappelijke en architecturale vormgeving van noodzakelijke elementen, zoals bijv. in Luik de muur rondom het vliegveld (i.v.m. veiligheid);
  • aandacht voor de architectonische expressie voor de gebouwen en functies die gerelateerd zijn aan het vliegveld;
  • presentatie van het vliegveld naar de omgeving en met name naar de snelweg. Bij ontwerpen rekening houden met oriëntatiepunten, zichtlijnen, rekening houden met performance en plaatsing van de gebouwen in relatie tot bewegend verkeer (auto's, vliegtuigen); 
  • Verbinden toe te voegen functies met bestaande netwerken (routes, functies: bedrijventerreinen, ontsluitingsstructuur omliggend gebied, occupatiepatroon).