Bestemmingsplan Spoorzone Culemborg
project

Bestemmingsplan Spoorzone Culemborg

Bestemmingsplan met verruimde reikwijdte voor Spoorzone Culemborg vastgesteld. Het project is opgenomen in de 7e tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet.

Gerelateerde pijlers:
Gerelateerde speerpunten:

CroonenBuro5 heeft in nauwe samenwerking met de gemeente Culemborg het bestemmingsplan Spoorzone Culemborg opgesteld. Dit bestemmingsplan is op 10 juni 2015 vastgesteld door de gemeenteraad. Dit is één van de eerste plannen die is vastgesteld met verruimde reikwijdte.

Herontwikkeling van de spoorzone is al geruime tijd onderdeel van de toekomstplannen van de gemeente. Het stationsgebied sluit onvoldoende aan bij het karakter van de stad als geheel en is bovendien niet optimaal bereikbaar. Door een integrale herontwikkeling van de spoorzone, waarbij bebouwing wordt toegevoegd en de openbare ruimte wordt heringericht, kan het gebied een kwaliteitsimpuls krijgen en transformeren van een rommelige zone naar een representatief stationsgebied. 

Aan de westzijde van het station, tegenover het stationsgebouw, wordt een nieuw stationsplein gerealiseerd. Vanaf dit stationsplein wordt een directe verbinding voor langzaam verkeer gerealiseerd richting het stationsplein aan de oostzijde. Aan de noord- en zuidzijde van het nieuwe stationsplein worden pleinwanden gerealiseerd door middel van twee bouwmassa’s met een representatieve uitstraling.

Vanwege de beoogde flexibele ontwikkeling biedt een 'standaard' bestemmingsplan, dat een plantermijn van 10 jaar kent, niet de gewenste mogelijkheden om het plangebied van een passend juridisch-planologisch kader te voorzien. De spoorzone is om die reden aangemeld als experiment in het kader van de Crisis- en herstelwet en is als project opgenomen in de 7e tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. Dit betekent onder meer dat het bestemmingsplan, in afwijking van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, een looptijd heeft van 20 jaar. Er is gekozen voor een globaal plan omdat invulling van het programma afhankelijk is van de marktsituatie en van particuliere initiatiefnemers.
Daarnaast is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in de regels van het bestemmingsplan een koppeling op te nemen met een vastgesteld beeldkwaliteitplan.

Mocht u hierover vragen hebben, kunt u contact opnemen met Carin Stolzenbach of Charlotte van den Hombergh.