Onderzoek

Onderzoek

Ruimtelijke, milieu, cultuurhistorische en financiële onderzoeken zijn vaak kaderstellend voor ruimtelijke initiatieven

Onderzoeken vallen uiteen in ruimtelijke, milieu, cultuurhistorische en financiële onderzoeken. Om als ruimtelijke ontwikkelingsadviseur verantwoord aan de slag te gaan, zullen in een vroeg stadium de benodigde onderzoeken moeten worden verricht. Hoe u daar in strategische zin mee om kunt gaan, kunnen wij u adviseren en wij kunnen u hierin begeleiden. Ons advies werkt tijd- en kostenbesparend en voorkomt eventuele juridische missers.

Onderzoeken

Ruimtelijke onderzoeken

CroonenBuro5 kan voor u middels een massastudie onderzoeken of een bepaalde beoogde ontwikkeling fysiek in de bestaande omgeving past. Daarnaast kan CroonenBuro5 voor u ook globaal beoordelen of het initiatief ook functioneel passend is.

Onderzoek omgevingsaspecten

Milieu kan een belangrijk knelpunt vormen voor uw initiatief; of het nou gaat om het realiseren van een woningbouwlocatie of een nieuwe woning of om het uitbreiden van een bedrijf. Tijdig inzicht in de benodigde onderzoeken (o.a. bodem, archeologie geluid, flora en fauna, hinderlijke bedrijvigheid, luchtkwaliteit, externe veiligheid) verkleint de kans op stagnatie van uw initiatief. Ruimtelijke onderzoeken vormen een van de eerste stappen in het verkrijgen van inzicht op mogelijke stagnatie. Met dit inzicht kun je anticiperen.

Ladder Duurzame Verstedelijking

Om de regionale behoeft van een nieuwe voorziening te toetsen, kan het nodig zijn om naast een beleidsmatige onderbouwing ook onderzoek uit te voeren op basis van beschikbare kerncijfers, kengetallen en overige data omtrent vraag en aanbod in de specifieke branche en de specifieke regio. Waar nodig wordt nieuwe data ingekocht of verzameld.
CroonenBuro5 bepaalt aan de hand van de beschikbare marktgegevens in hoeverre er nog marktruimte aanwezig is voor een toevoeging van de gewenste voorziening. Naast de harde data over de markt vormt ook de kwalitatieve beoordeling hier een belangrijke rol.

Plankosten

U kunt daarbij denken aan mogelijke planschade risico’s. In een vroegtijdig stadium kunnen wij voor u onderzoeken of er door het beoogde initiatief planschade kan ontstaan voor de directe omgeving. Indien er in planologisch-juridische zin aanleiding voor planschade is, kunnen wij aanvullend voor u een taxatie laten verrichten. Daarnaast kunnen we voor u ook een exploitatieopzet maken en indien nodig een exploitatieplan.
Al deze onderzoeken zijn noodzakelijk voor de ruimtelijke onderbouwing, een bestemmingsplanwijziging, een structuurvisie of een afwijkingsbesluit.

Werkwijze

CroonenBuro5 benadert deze ruimtelijke onderzoeken als een combinatieonderzoek. Dit houdt in dat onze adviseurs verschillende ruimte-, cultuurhistorische, financiële, en milieuonderzoeken snel en vakkundig combineren tot één overzichtelijk onderzoekstraject. Deze aanpak bespaart u als initiatiefnemer tijd en geld. Bovendien heeft u één contactpersoon die alle noodzakelijke onderzoeken en de gehele ruimtelijke onderbouwing van uw initiatief regelt.
CroonenBuro5 heeft alle disciplines in huis om deze onderzoeken, toegesneden op iedere specifieke situatie, uit te voeren en te bundelen tot een integraal advies. Deze disciplines omvatten ook juridische en financieel-economische aspecten. Het combinatieonderzoek (ruimte, cultuurhistorie, economie en milieu) is daarmee een integrale koppeling van alle benodigde onderzoeken. Deze werkwijze is vooral om u te ontzorgen en bevordert ook nog eens de voortgang van uw project.

Quick scan

CroonenBuro5 is in staat om voor u een snelle check uit te voeren van de relevante thema’s die spelen bij uw ruimtelijk initiatief. Daarmee voorkomen we een langdurig ontwerpproces bij locatieontwikkeling. Al onze projecten pakken wij integraal op. Intern zullen wij dan ook altijd onze adviseurs op dit vlak tijdig inschakelen.