Omgevingswet

Omgevingswet

Ziet u, net als CroonenBuro5, de kansen die de omgevingswet biedt?

Het Rijk maakt het omgevingsrecht eenvoudiger en beter. In 2021 zal de Omgevingswet 26 wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving integreren. Belanghebbenden vroegtijdig betrekken, integrale plannen maken, werken op basis van vertrouwen en het aantal regels terugbrengen. Dat is wat de Omgevingswet stimuleert. Hierbij speelt participatie en het creëren van draagvlak een grote rol. 

CroonenBuro5 is continu bezig met de laatste ontwikkelingen op het gebied van de naderende Omgevingswet. Onder andere via het meedraaien als expert in de pilot omgevingsvisie, maar ook via onze strategische partner Antea Group. Wij praten u graag bij op onze periodieke bijeenkomsten. Of spelen met u en uw collega’s het Omgevingswetspel dat wij samen met de Antea Group ontwikkelden.  

Nu vast inspelen om Omgevingswet: wat levert het op?

In de Invoeringswet Omgevingswet wordt overgangsrecht opgenomen. Bestemmingsplannen worden hiermee in 2021 van rechtswege ook omgevingsplan. U heeft dus ook na invoering nog een aantal jaar voordat u echt aan de slag moet met de Omgevingswet.

Inspelen op de Omgevingswet is echter een kans om vooruit te lopen en buiten de bestaande kaders te stappen. Als u nu reeds aansluit bij de Omgevingswet, kunt u hiervan na invoering in 2021 volop profiteren. 

Inspelen op de Omgevingswet is een stimulans om kritisch na te denken over de huidige regels en het huidige beleid en buiten de bestaande kaders te stappen. 

Nu vast inspelen op Omgevingswet: hoe?

Er zijn verschillende ‘instrumenten’ om nu al in te spelen op de Omgevingswet. Samen met u bepalen we welke instrumenten nodig zijn om uw ambities waar te maken. Hiervoor doorlopen wij met u de volgende 4 stappen. CroonenBuro5 begeleidt u graag bij het opstellen hiervan:

1. Ambitie 

Samen met u bepalen wij de gemeentelijke ambities voor wat betreft het vooruitlopen op de omgevingswet en bepalen we welke kwaliteit u voor (delen van) uw grondgebied wilt bereiken. Beter dan nu, kunt u onder de Omgevingswet aan de knoppen draaien om een bepaalde kwaliteit te bereiken. Door te werken met een programmatische aanpak kunt u aan de ene kant de gebiedskwaliteit versterken en aan de andere kant de gebruiksruimte vergroten. Hierdoor wordt inzichtelijk welke ontwikkelingsruimte er is onder welke voorwaarden.
 

2. Integratie

De allereerste stap die u kunt maken naar de Omgevingswet is het afstemmen en opschonen van de verschillende verordeningen en beleid, zoals parkeerbeleid, monumentenverordening, geurverordening, de APV en welstandsbeleid. Dit beleid kunt u nu alvast doorvertalen in uw bestemmingsplannen.

3. Transformatie

Met de Omgevingswet komt er nog meer op u af. Zo vraagt de Omgevingswet u om alle thema’s met betrekking tot de fysieke leefomgeving in beeld te brengen en integraal af te wegen. Door het toch al veranderde speelveld ruimtelijke ordening gaat u met de Omgevingswet in het vooruitzicht ook organisatorische ontwikkelingen doormaken. 

Wij hebben een methode voor een implementatietraject ontwikkeld die gebaseerd is op drie pijlers:

 1. Consulteren en informeren
 2. Navigeren
 3. Implementeren

Consulteren en informeren
De consultatie bestaat uit het gelijk zetten van de klokken op kennis, inzichten, werkprocessen, cultuur en de mate van integraal werken. Hier worden het bestuur, management en de ambtelijke organisatie meegenomen in het gedachtengoed en instrumentarium van de Omgevingswet en de verschillende opvattingen.

Navigeren
Bij het navigeren gaan we trechteren en focussen op de gemeente specifieke situatie. Waar liggen de ambities, wat zijn de potenties en kwaliteiten van de fysieke omgeving, wat zijn de vraagstukken, de bestuurlijk/politieke speerpunten en hoe wenst de organisatie te participeren in het maatschappelijk veld. Dit resulteert in een koersdocument waarin deze inzichten en visies worden vertaald in opgaven op het gebied van:

 • instrumentarium als omgevingsvisie, omgevingsplan
 • transformatie in kennis en cultuur en naar integraal werken
 • digitalisering en informatievoorziening
 • nieuwe vormen van samenwerking/interactie met initiatiefnemers, stakeholders, burgers etc.

Implementeren
Tijdens het implementatietraject worden de opgaven uitgewerkt in een programmatisch plan van aanpak (planning, middelen, mensen, prioriteiten, processen, tijd en organisatie). We zetten beproefde en nieuwe interactieve procestechnieken in. Uiteraard is het implementatietraject maatwerk. Iedere organisatie is uniek en uit ervaring weten wij dat blauwdrukken en vaste formats voor deze trajecten niet bestaan.

 

4. Realisatie

Zodra uw ambities, de benodigde aanpassingen aan beleid en regelgeving en de benodigde veranderingen in organisatie en cultuur helder adviseren wij u over de juiste instrumenten om vooruit te lopen.

Wij bieden u de volgende instrumenten:

 • Omgevingsplan 
 • Bestemmingsplan (à la omgevingswet)
 • Omgevingsvisie
 • Omgevingsdialoog
 • Crisis en Herstelwet

Meer info over de omgevingswet via Carin Stolzenbach