Omgevingsvisie

Omgevingsvisie

In 2021 zal de Omgevingswet in werking treden. De intrede van de Omgevingswet vergt een cultuurverandering binnen de gemeente. In een omgevingsvisie zullen meerdere beleidsdocumenten tot een integraal document moet worden gecombineerd.

Deze nieuwe wet gaat over de hele fysieke leefomgeving en moet de manier van werken van de gemeente verschuiven van het weren van functies door het stellen van regels naar het bieden van kansen via een uitnodiging tot ontwikkeling. Wel wordt rekening gehouden met de bestaande kwaliteiten van de fysieke leefomgeving. De nieuwe benadering gaat uit van vertrouwen, waarbij er snel en doeltreffend kan worden opgetreden als dat nodig is. De maatschappelijke doelen van het nieuwe omgevingsrecht gaan uit van een duurzame ontwikkeling van de gemeente. Hiervoor zijn de volgende zaken nodig:

  • Bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit;
  • Doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke functies.

Omgevingsvisie

In de omgevingsvisie moet het gemeentebestuur aangeven hoe zij aankijkt tegen de fysieke leefomgeving in de gemeente. Zij beantwoorden in hun visie de vragen:

  • Welke kwaliteiten vormen de identiteit van de gemeente en hoe moeten deze beschermd of versterkt worden?
  • Welk ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving zijn nodig voor beheer en versterking van de fysieke leefomgeving?

De visie op ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, water, milieu, natuur, gebruik van natuurlijke hulpbronnen en cultureel erfgoed wordt in de omgevingsvisie samengevoegd, maar vooral ook met elkaar verbonden. Zo worden in een vroeg stadium de verschillende ontwikkelingen bij elkaar gebracht zodat duidelijk is welke strijdig zijn met elkaar en welke elkaar versterken.

Programma

In een programma kan straks onder de Omgevingswet de uitwerking van het beleid verder plaatsvinden: bepaalde beleidsthema’s of gebiedsontwikkelingen worden hierin meer concreet gemaakt.

Rol gemeente

De omgevingsvisie gaat ook in op de manier waarop het gemeentebestuur bepaalde ontwikkelingen wil sturen of welke waarden zij actief wil beschermen. In het document wordt meteen bepaald welke rol de gemeente zelf zal spelen bij de realisatie van de visie en welke rol zij verwacht van bewoners, ondernemers en ander maatschappelijke partijen in de gemeente.

De activiteiten van bewoners en ondernemers in de fysieke leefomgeving leiden soms tot belangentegenstellingen. De overheid is verantwoordelijk voor het bewaken van de balans. Activiteiten in de fysieke leefomgeving worden merendeels ondernomen door andere spelers dan de overheid. Een belangrijke taak van de overheid is het met elkaar in verband brengen van initiatieven en het toezicht houden op de totale kwaliteit.

De intrede van de Omgevingswet vergt een cultuurverandering binnen de gemeente. In een omgevingsvisie zullen meerdere beleidsdocumenten tot een integraal document moet worden gecombineerd. Echt integraal werken vereist een goede basis voor alle beleidsterreinen in de omgevingsvisie. Beleid op onderdelen kan verder worden uitgewerkt vanuit deze basis. Dit geldt ook voor onderdelen in het verkeersbeleid, waterbeleid en milieubeleid en de ruimtelijke aspecten uit het natuur- en sociale beleid.