Visievorming Visio Grave
Nieuws

Visievorming Visio Grave

2 maart 2015
Gerelateerde pijlers:
Gerelateerde speerpunten:

Visio en Grave

Visio is een begrip in Grave. Er gaat wel het een en ander veranderen, want het Visioterrein wordt in zijn geheel herontwikkeld. Waar blijft Visio dan? 
Visio heeft al ruim 150 jaar een band met Grave als het gaat om zorg en onderwijs voor blinden en slechtzienden. Maar de tijden veranderen, de zorg en dienstverlening gebeurt steeds meer bij de kinderen thuis en op de scholen. Liefst 80% van de leerlingen in de regio zit op regulier onderwijs in hun eigen omgeving, en woont dus gewoon thuis. Een kleine groep kinderen maakt gebruik van het onderwijs in Grave, een nog kleinere groep woont nog op het terrein. Door deze ontwikkelingen is het terrein is veel te groot geworden voor Visio. 

De houtskoolschets

In 2011 heeft CroonenBuro5 in opdracht van Visio een houtskoolschets gemaakt. Hierin werden de nieuwe wensen van Visio verbeeld en werden de kansen voor de rest van het terrein in beeld gebracht. De conclusie was dat Visio al zijn activiteiten, een school en zorgwoningen, kon verplaatsen naar het oostelijk deel van het terrein. Daarmee komt het westelijke deel van het terrein, circa 10 hectare tegen de historische binnenstad van Grave, vrij voor andere functies. Het westelijk terrein biedt volop kansen voor de kern Grave: voor herstel van vestingwerken, het oplossen van de parkeer- en verkeersproblematiek, het maken van een stadspark en het toevoegen van programma (wonen, maatschappelijke, toeristische en recreatieve voorzieningen). Deze houtkoolschets is de basis geweest voor het in gesprek gaan met de gemeente Grave. Sindsdien voelen de partijen samen de verantwoordelijkheid om te komen tot een goede ontwikkeling voor het Visioterrein.

Realisatie School en woonbuurt op oostelijk terrein

Momenteel is Visio bezig met de realisatie van een nieuwe school met zorgwoningen aan de Jan van Cuijkdijk voor een aantal leerlingen. Voor de zomervakantie hoopt Visio de bouw van de school af te ronden. CroonenBuro5 heeft de bouw van school en zorgwoningen planologisch ondersteund. Daarnaast heeft CroonenBuro5 de buitenruimte van de school (sportveld, speelplaatsen, kiss&ride) en openbare ruimte van de woonbuurt ontworpen. Het ontwerp is afgestemd op de doelgroep van blinde en slechtziende kinderen. Het overige deel van het oostelijke terrein is bestemd voor reguliere woningbouw. Het is de bedoeling dat Visio onderdeel gaat uitmaken van een woonbuurt.

Ideevorming westelijk terrein

In het najaar 2014 is door de gemeente Grave, Visio en CroonenBuro5 gestart met de ideevorming rondom het westelijk terrein. Met zijn 10 hectare is het terrein bijna net zo groot als de binnenstad van Grave. Het terrein ligt binnen de contouren van de oude vestingstad Grave en heeft een hoge historische waarde. Dat is nog steeds te zien op het terrein en het is de bedoeling om dat verder te versterken. Visio, de eigenaar van het terrein, denkt dat het vanwege de omvang en situering van het terrein goed is om samen met de gemeente Grave een visie te ontwikkelen die aansluit op de wensen van de locale gemeenschap. Het terrein is van groot belang voor de toekomst van Grave.In vijf themagroepen met een brede vertegenwoordiging uit de maatschappij is gebrainstormd over allerlei aspecten die spelen rondom het terrein, zoals cultuurhistorie, verkeer, programma, water, landschap, toerisme en recreatie etc. De uitkomsten van de vijf themasessies zijn samengevoegd in drie scenario’s. De drie scenario’s met de titel Vestingpark, Stadspark en Raampark.
 

Op dinsdag 24 februari 2015 zijn de scenario’s gepresenteerd aan de inwoners, waarna ze zijn uitgenodigd om mee te denken en te praten over de scenario’s. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om een keuze te maken tussen een van deze scenario’s. Het gaat erom de elementen te benoemen die van belang worden geacht bij de verdere invulling van het terrein. Inwoners reageerden enthousiast op de scenario’s en er is een goede inhoudelijke discussie gevoerd. Tijdens de avond was de lokale omroep TV Land van Cuijk aanwezig.

zie uitzending lokale omroep TV Land van Cuijk >

Planning

De planning is dat de visievorming rondom het westelijke Visioterrein afgerond wordt voor de zomer en dat op 7 juli 2015 een raadsbesluit wordt genomen. Daarnaast speelt binnen de gemeente de discussie over het eventueel verwerven van het westelijk terrein. Het college heeft besloten om aan de raad een voorstel te doen om het westelijk terrein aan te kopen.