Instrument voor kwaliteitsverbetering van het landschap

Instrument voor kwaliteitsverbetering van het landschap

CroonenBuro5 succesvol actief met een praktische uitwerking

Veel gemeenten hebben een hoge ambitie waar het gaat om het versterken van de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van de kernen en het buitengebied. Deze ambities zijn o.a. vastgelegd in structuurvisies en landschapsplannen, terwijl de financiële middelen om ze waar te maken vaak ontbreken. 

Waarderingsystematiek

CroonenBuro5 en Read Advies hebben in samenwerking met de gemeente Mill en Sint Hubert een instrument ontwikkeld dat hier antwoord op kan geven. Het instrument maakt gebruik van de mogelijkheden van de Wet ruimtelijke ordening en combineert deze met het provinciale beleid ten aanzien van ‘landschapsinvesteringsregeling’/‘kwaliteitsverbetering’. Wij noemen dit instrument de ‘Investeringsregeling Ruimtelijke Kwaliteit’. 

De investeringsregeling werkt vanuit het basisprincipe dat ‘ieder’ bouwproject, ter compensatie van de ruimtelijke ontwikkeling, een compenserende bijdrage aan het landschap dient te leveren. Een compenserende maatregel kan plaatsvinden door ‘zelfrealisatie’ of door een bijdrage aan een fonds. Wij beschikken over alle handvatten om het proces van eerste particuliere initiatief tot aan contractvorming vorm te geven.

Het gaat dan onder meer om: 

  • Een processchema met daarin de te doorlopen stappen in de procesgang van initiatief tot contract; 
  • Een grondwaardemethodiek om op een objectieve en consistente manier de gewenste tegenprestatie per initiatief te bepalen; 
  • Een limitatieve lijst met mogelijke tegenprestaties bij ‘zelfrealisatie’ met een waarderingsystematiek. 

Toepassing van de ‘investeringsregeling ruimtelijke kwaliteit’ heeft enkele duidelijke voordelen voor zowel gemeenten als particulieren: 

  • De gemeente krijgt één totaalinstrument voor het vragen van ‘bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen’; 
  • Het instrument biedt transparante en heldere kaders voor particuliere investeerders; 
  • Concrete handvatten zorgen voor een grote mate van gebruiksvriendelijkheid voor beleidsmedewerkers en bestuurders bij gemeenten en voor duidelijkheid voor de particuliere ontwikkelingswensen en benodigde investering.
  • Concrete handvatten met betrekking tot aard en omvang van de beoogde ontwikkeling en bijbehorende investering; 
  • Nieuwe ontwikkelingen dragen direct bij aan de ruimtelijke kwaliteit van de kernen en het buitengebied.

Uitwerking op planniveau

Inmiddels hebben wij al diverse gemeenten en particuliere opdrachtgevers geholpen met het concretiseren van een ‘landschapsinvesteringsregeling’ met de bijbehorende ‘kwaliteitsverbetering’. Doordat op grond van onze systematiek de benodigde uitwerking wordt gevisualiseerd én berekend, kan concreet worden gemaakt wat de waarde en omvang van de gevraagde investering kan zijn. Hierdoor ontstaat vaak meer draagvlak voor het initiatief en worden diverse partijen naar tevredenheid van een ieder dichter bij elkaar gebracht.

Onze ontwerpers kunnen een landschapsinpassingsplan maken waarin naast de normale landschappelijke inpassing ook extra kwaliteiten en groene investeringen op de initiatief locatie toegevoegd worden. Hiermee wordt direct de fysieke compensatie op de locatie gevisualiseerd. Als het maken van een kwaliteitsslag te plaatse niet lukt, adviseren wij een bijdrage in een fonds.

Wilt u meer weten over dit onderwerp en wat wij daarin kunnen betekenen voor uw gemeente of voor uw particuliere initiatief, neemt u dan contact op met Ellen Boonman of Stan van Esdonk. Wij helpen u graag verder.