Duurzaamheid

Duurzaamheid

Bij duurzaamheid wordt vaak gedacht aan duurzaam bouwen en energiezuinigheid, maar duurzaamheid is breder.

Voor CroonenBuro5 is het vanzelfsprekend om bij de keuzen in de ruimtelijke adviespraktijk het verbeteren van de duurzaamheid als uitgangspunt te hanteren. Natuurlijk zijn de mogelijkheden verschillend en afhankelijk van de vragen van onze klanten.

Duurzame ontwikkeling

Een duurzame leefomgeving is een (woon)omgeving die leefbaar is voor de huidige en voor de toekomstige gebruikers. Om te komen tot een duurzame leefomgeving dienen nieuwe ontwikkelingen / projecten op een duurzame wijze ingezet te worden.

Duurzame ontwikkelingen zijn het meest succesvol als ze meerdere kwaliteiten combineren:

  • milieutechnische kwaliteit,
  • ruimtelijke kwaliteit,
  • sociale kwaliteit,
  • economische kwaliteit
  • en procesmatige kwaliteit.

Door combinatie van bovenstaande kwaliteiten wordt een relatie gelegd tussen een duurzame ontwikkeling en een duurzame leefomgeving. De nadruk op milieutechnische kwaliteit leidt tot een duurzaam product (de duurzame woning) maar garandeert niet het duurzaam gebruik van dit product.

Om het milieu en duurzaamheid hoger op de agenda te krijgen is goede voorlichting belangrijk. Bij veranderingsprocessen kiezen bewoners in het algemeen graag voor het bekende, er zijn namelijk al genoeg onzekerheden in het spel. Het betrekken van de bewoners en hun leefbaarheidswensen in de planvorming stimuleert om ook deel te nemen aan duurzame initiatieven. Dit gaat niet alleen om geldbesparende initiatieven, maar ook om meer groen dicht bij huis of om goede (geluids/warmte) islolatie.

Proces

Voor een goede duurzame ontwikkeling biedt een integrale benadering meer mogelijkheden. Het op elkaar afstemmen van de milieutechnische, de ruimtelijke of de sociale kwaliteit en ook het bij elkaar voegen van de verschillende budgetten die daarvoor beschikbaar zijn biedt meer kansen om tot realisatie te komen. Op die manier wordt het beschikbare geld optimaal ingezet en wordt het grootste effect bereikt. Als stedenbouwkundig adviesbureau hebben wij om alle kennis in huis om de gemeenten hierin te ondersteunen.

Naast ondersteuning in projecten bij duurzaamheid van de leefomgeving Heeft CroonenBuro5 ook ervaring in advisering op het

Milieutechnische aspect

Voorbeelden hiervan zijn onze advisering over de toepassing van biomassa, klimaatadaptie, biodiversiteit en volksgezondheid en windenergie.

Biomassa
Zo heeft CroonenBuro5 actief meegedraaid in een consortium van vier partijen voor het project ‘Timber’. Voor dit project is een integraal en breed inzetbaar businessmodel ontwikkeld voor biomassastromen (het verwerven, verwerken, en benutten). Het betreft een gebied van 8 gemeenten in het nationaal landschap het Groene Woud. Voor meer informatie, lees meer in de folder Biomassa.

Klimaatadaptie
Voor het aspect klimaatadaptie heeft CroonenBuro5 het project ‘Hydroforestry’ opgesteld. Hydroforestry is een innovatieve combinatie van technieken voor:

  • klimaatadaptatie: waterberging
  • klimaatmitigatie: realiseren energielandschap (het telen van snel groeiend houtgewas) in waterretentiegebieden en overloopgebieden;

Het doel hiervan is te realiseren dat:

  • wateropvang breder inzetbaar is;
  • gemakkelijker te combineren is met andere functies;
  • financieel aantrekkelijk wordt.

Voor meer informatie: lees meer in de folder Hydroforestry.

Biodiversiteit en volksgezondheid
CroonenBuro5 heeft meegedaan aan een prijsvraag van het Wereld Natuur Fonds en Staatsbosbeheer om in 2030 de biodiversiteit van Nederland te verdubbelen. Onze dorpen en steden hebben door hun ligging, ontstaansgeschiedenis, stedenbouwkundige opzet en gebruik een enorme diversiteit aan groei- en leefomstandigheden. Belangrijke effecten naast biodiversiteitsverdubbeling zijn een verbetering van onze leefomgeving en onze gezondheid. In de ogen van onze adviseurs betaalt de vergroening van onze steden en dorpen zich indirect terug door de reductie op zorg- en ziekteverzuimkosten. Met de besparing op onze zorgkosten is de vergroting van de biodiversiteit te realiseren. Voor meer informatie: lees meer in de folder Natuurverdubbelaar.

Windenergie
CroonenBuro5 is al geruime tijd actief met windenergie. Zo zijn door ons in opdracht van de Windenergie ontwikkelingsmaatschappij (WEOM) ruimtelijk-planologische haalbaarheidsstudies verricht voor initiatieven in Brabant (Boxmeer, Cuijk, Maasbree, Bladel, Moerdijk).

Voor al uw vragen kunt u terecht bij Stan van Esdonk. Hij is de duurzaamheidsambassadeur bij CroonenBuro5. Ons kennisveld is zeer breed en direct beschikbaar via Stan en onze deelname aan het netwerk van de duurzame ambassadeurs bij Antea Group.