Beeldkwaliteitplan

Beeldkwaliteitplan

In het beeldkwaliteitplan (bkp) worden nadere richtlijnen gegeven met betrekking tot de architectonische uitwerking en de inrichting van de openbare ruimte.

Het beeldkwaliteitplan presenteert een visie over de stedenbouwkundige ontwikkeling en vormt een toetsingskader voor de kwaliteit, de vormgeving en de inrichting.
Het beeldkwaliteitplan is een aanvulling op de geldende Welstandsnota voor nieuwe ontwikkleingen.
Het beeldkwaliteitplan heeft in zijn algemeenheid betrekking op:

  • de geambieerde identiteit van de stedenbouwkundige ontwikkeling;
  • de ambitie omtrent beeld, sfeer en kwaliteit;
  • de ruimtelijke karakteristiek van de omgeving;
  • de wijze waarop een gebouw of een volume in de omgeving geplaatst wordt.

Het beeldkwaliteitplan zal toetsingskaders definiëren voor:

  • schaal, verscheidenheid en uitstraling van gebouwen en omgeving;
  • verbijzonderingen en accenten;
  • relaties tussen gebouw en omgeving (tussen binnen en buiten);
  • inrichting openbare ruimte;
  • aard en karakter, kleuren en materialen van gevels en daken,

Voor specifiek te onderscheiden deelgebieden zijn sferen aangeduid. Deze omschreven sferen vormen de leidraad voor de beeldcriteria. Het geheel wordt vergezeld van kenmerkende referentiebeelden of schetsen. Om de juiste afstemming te krijgen ten aanzien van de bebouwingsregels (hoogtes, rooilijnen etc.) dient doorvertaling plaats te vinden in een nieuw bestemmingsplan.

Hiernaast zijn enkele voorbeelden opgenomen van beeldkwaliteitplannen voor verschillende typen gebieden.